Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Trygga roddmiljöer

Värdegrund

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Svensk Idrott
Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund omfattar fyra grundpelare:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Svenska Roddförbundets värdegrund som är beslutad av förbundsmötet och är ett komplement och förtydning till Svensk idrotts värdegrund och idrottens idéprogram ”Idrotten vill”:

För alla

Du kan vara aktiv eller ledare. Rodd är till för alla som vill utveckla sin förmåga eller bara njuta av och uppleva idrotten. I föreningen möts vi gemensamt.

Gemenskap och glädje

I rodden känner du gemenskap och glädje, vilket är starka drivkrafter till att vi tränar och engagerar oss. Därför vill vi bedriva och utveckla vår idrott så att vi ska kunna ha kul, må bra och prestera bättre.

Tillsammans

Rodden förenar och det är vår passion för rodden som för oss samman. Vi är en stark och enad rörelse. Vår styrka är att vi ser till individen, dess ambitioner och utvecklingspotential. Oavsett om du är aktiv eller ledare ska du bli sedd som en viktig individ i gruppen. Det är viktigt att rodden kan ge glädje och stimulans utifrån var och ens individuella förutsättningar inom ramen för våra föreningars verksamhet.

Vi hjälper och stödjer varandra

Vi talar med, inte om, varandra.

Utvecklande

Rodden är utvecklande genom att vi är nyfikna på att lära mer och tänker i nya banor. Vi är noga med planering och utvärdering, sätter mål enligt ”SMART” (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda) och skyndar långsamt.

Långsiktigt

Rodden är uthållig i sitt utvecklingsarbete med människor och vi har förståelse för olika utvecklingsstadier. Långsiktighet är en förutsättning för att svensk rodd ska nå framgångar på både barn, ungdom, motion, bredd och elit.

Rättvis och ärlig

Rodden är rättvis och ärlig. Du kan mäta din förmåga mot dig själv eller mot andra, du kan sätta världsrekord varje dag. Fair play gäller såväl på vatten som på land. Rodden ska arbeta aktivt för rent spel och en dopingfri verksamhet inom Svenska Roddförbundet, distriktsförbunden och alla anslutna föreningar.

Svenska Roddförbundets uppförandekod:

Svenska roddförbundets uppförandekod beskriver hur vi som finns inom roddsporten ska bete oss mot varandra och vår omgivning:

 1. Jag ger andra möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom rodden.
 2. Jag underlättar individers utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå och ambitionsnivå med hjälp av SR:s utvecklingsmodell.
 3. Jag är en god förebild inom och utanför roddsporten.
 4. Jag respekterar allas lika värde och jag agerar när vi hör/ser uttryck för diskriminering.
 5. Jag respekterar andras personliga integritet.
 6. Jag låter individen vara delaktiga i beslut som rör hens utveckling (ex. träning och tävling) och skapar en miljö där individen lär sig att reflektera och tar ansvar.
 7. Jag hjälper andra i att skapa trygga roddmiljöer (fysiska och sociala) så att roddverksamheten är trygg och säker för alla.

För att öka tryggheten inom Svensk Rodd, är det angeläget att alla föreningar också har en uppförandekod. För att minska arbetsbelastningen kan ni som förening använda mallen Länk till annan webbplats. Säkerhet och trygghet - i din roddverksamhet - Svenska Roddförbundet Länk till annan webbplats. och göra egna anpassningar utifrån den.

Registerutdrag

Från och med 1 januari 2020 är det obligatoriskt att föreningar begär ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som är anställd eller har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdragen beställs av varje enskild individ och visas upp till utsedd ansvarig i föreningen. Personer som arbetar på uppdrag av Svenska Roddförbundet visar sitt registerutdrag för generalsekreteraren

Länk till ansökan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ Länk till annan webbplats.

Lathund registerutdrag: https://www.rf.se/contentassets/235dcf2eb2c04819b625c4f2511b877e/lathund-registerutdrag-if.pdf Länk till annan webbplats.

Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok för idrottsledare

1 januari 2020 blev FN:s Barnkonvention lag i Sverige. UNICEF har tagit fram en handbok kring barnkonventionen och föreningsidrott: https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-och-foreningsidrotten-handbok-for-idrottsledare Länk till annan webbplats.

Barnens spelregler

Barnens spelregler Länk till annan webbplats. är en skrift om trygga idrottsmiljöer som RF och Bris gemensamt har tagit fram.

Bris stödlinje för idrottsledare

Om du som ledare behöver tips, råd och verktyg kring frågor som rör trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar, kan du ringa till.

Bris stödlinje för idrottsledare på 077-44 000 42

Bris stödlinje för barn och ungdomar har telefonnummer 116 11.

Orosanmälan

Endast personer som arbetar i hälso- och sjukvård, skolan samt i socialtjänsten är skyldiga att anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa.

Idrottsledare och tränare är alltså inte skyldiga att anmäla, men bör alltid anmäla sina misstankar så att socialtjänsten får möjlighet att utreda om barnet/ungdomen har behov av stöd och skydd.

Mer information om orosanmälan hittar du

här: http://www.socialstyrelsen.se/orosanmalan Länk till annan webbplats.

Skapa trygga idrottsmiljöer

Här är en skrift från RF om hur man kan skapa trygga idrottsmiljöer. Länk till annan webbplats. Svenska Roddförbundet har kompletterat detta med en arbetsmall för att arbeta med säkerhet om och kring båthuset och att skapa trygga resor. Länk till annan webbplats.

Nu finns även krishanteringsplan för uppdrag för Svenska Roddförbundet.

Här är även Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten. Länk till annan webbplats.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Svenska Roddförbundets generalsekreterare alternativt styrelseordförande.

Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt Länk till annan webbplats. där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten Länk till annan webbplats., där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Mallar krishanteringsplan

Många föreningar arbetar hårt för att skapa trygga roddmiljöer och minimera risker, men ibland uppstår det kriser ändå. Då är det bra att ha gjort en krishanteringsplan i förväg. Här finner du Svenska Roddförbundets mall som en mall att använda sig av vid arbete med din förenings krishanteringsplan.

Krishanteringsplan för uppdrag inom Svenska Roddförbundet Länk till annan webbplats.

Roddförbundets värdegrund och riktlinjer kring trygga roddmiljöer. Pdf, 120.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2023-11-01

Författare: Mattias Joelsson

Partners