Hoppa till sidans innehåll

Nu är det dags att nominera kandidater till Svenska Roddförbundets styrelse

26 OKT 2021 11:18
Valberedningen har under sommaren besökt roddtävlingar och haft dialog med nätverk inom sporten för att informera om vårt arbete samt öppna upp diskussioner om roddsportens framtid.
 • Skapad: 26 OKT 2021 11:18

Detta har varit givande för arbetsprocessen och vår målbild att på förbundsmötet presentera ett förslag på styrelse som ska styra och utveckla sporten framåt på kort och lång sikt.

I arbetet utgår vi från Svenska Roddförbundets Strategi 2025 och Utvecklingsmodell (läs mer Klicka här). Vi har även intervjuat avgående ledamöter för att skapa oss en bild av styrelsen funktion och behov framöver.

Nu är det dags för er IF och RDF att nominera kandidater till styrelsen. Vi vill härmed informerar vilka förtroendevalda som har meddelat återval samt avböjt återval inför förbundsmötet 2021. Återval innebär att ordförande och revisorer ställer upp för en period av ett år och ledamoten ställer upp för omval för ytterligare två år. Avböjer återval innebär att personen inte ställer upp som kandidat för en ny mandatperiod i styrelsen. Fyllnadsval innebär att ledamoten ej fullföljer sin period i detta fall två år och förbundsmötet behöver välja en ledamot som kan träda in på återstående tid.

Nu är det viktigt att ni medlemmar söker efter personer som kan bidra till sportens styrning och utveckling. För diskussioner lokalt i er förening och inom RDF och de nätverk som ni ingår och ta stöd av oss i detta arbete. Det är vi tillsammans som ska ta fram den styrelse som på bästa sätt kan åta sig styra vår sport framöver

 

Ordförande

Namn

Invald

Kommentar

Mats Almlöw

2021

Avböjer omval

 

Ledamöter

Namn

Invald

Kommentar

Frida Svensson

2020

Återval 2 år

Anders Joelsson

2020

Återval 2 år

Kenneth Alfelt

2020

Återval 2 år

Charlotte Van der Vlist

2021

Fyllnadsval 1 år

 

Revisorer

Namn

Invald

Kommentar

Eli Zlotnik

2021

Återval 1 år

Mats Jangefors

2021

Återval 1 år

Vi har i år lagt in en första deadline för nominering den 2021-11-08. Syftet med detta är att vi i valberedningen ska kunna fortsätta och hålla tempo i vår process. Men vi vill vara tydliga med att den stadgestyrda deadlinen är oförändrad där ni har fram till 2022-01-15 att avge förslag. Vid nominering använder ni bilaga 1. som underlag. I bilaga 2. kan ni se hur styrelsen är konstituerad och vilka ansvarsområden de har. I bilaga 3. så kan ni läsa stadgarna för SR:s valberedning som vi följer.

Valberedningens kontaktuppgifter:

Per H Lundberg This is a mailto link 070-493 22 46

Karin Nordenfelt This is a mailto link 0705–207171

Tryggve Risfelt This is a mailto link 070-31658 00

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Per H Lundberg (ordförande)

Karin Nordenfelt (ledamot)

Tryggve Risfelt (ledamot)

 

 

Bilaga 1.

Checklista för kandidat till förtroendeuppdrag i SR-styrelse

 • Kandidaten nomineras av (förslagsställare IF el. RDF)
 • Kontaktuppgifter:
 • Kontaktperson
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefon
 • Ange vilken post kandidaten föreslås till
 • Namn och kontaktuppgifter:
 • Namn (bifoga gärna bild på kandidaten)
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefon
 • Ålder
 • Sysselsättning
 • Utbildning
 • Medlem i namngiven SR-förening (krav för valbarhet)
 • Antal år som föreningsledare
 • Eventuella styrelseuppdrag, inkl. antal år
 • Idrottsledarutbildning
 • Erfarenhet från offentlig verksamhet
 • Erfarenhet från näringsliv
 • Erfarenhet från utbildning/folkbildning
 • Tillgänglig tid för uppdraget (tim./vecka)
 • Intresse för uppdraget (motiv)

(Obs! att föreslagen kandidat ska vara tillfrågad att acceptera uppdraget).

 

Bilaga 2.

SR-styrelse konstituerande och ansvarsområden

 • Mats Almlöv Ordförande

 

 • Anders Joelsson Kassör och vice ordförande
 • Sekreterare Veronica Källström Sekreterare och Barn och Ungdom
 • Kenneth Alfelt Regatta och Marknad
 • Charlotte van der Vlist Kommunikation
 • Karl Lindholm Förening och Förbundsutveckling
 • Frida Svensson Internationellt arbete och tävling

 

Vissa förändringar har skett inom ansvarsområdena.

Bilaga 3.

 

3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara jämnt fördelat mellan könen. En av de övriga ledamöterna kan vara ledamot av förbundsstyrelsen. Ledamot av förbundsstyrelsen som står på omval är inte valbar.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller två övriga ledamöter så bestämmer. Valberedningen är beslutför när samtliga kallats och minst två ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

2 § Åligganden

Valberedningen skall senast den 1 november tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för kommande mandatperiod.

Senast den 1 december skall valberedningen meddela röstberättigade organisationer vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval, samt begära förslag på kandidater för valen under punkterna 11–13 i 2 kap. 5 §.

Senast två veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11–13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet

Röstberättigade organisationer får senast 15 januari till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11–13 punkterna.

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 11–13 punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Skribent: Tobias Wallerius
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Roddförbundet
Box 549
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996435, 086996439
E-post: This is a mailto link