Hoppa till sidans innehåll

Kandidatnominering till Svenska Roddförbundets styrelse

05 NOV 2021 12:18
Så här går valberedningsarbetet till steg för steg
 • Uppdaterad: 05 NOV 2021 12:18

 1. Valberedningen besöker roddtävlingar och har dialog med nätverk inom sporten för att informera om vårt arbete samt öppna upp diskussioner om roddsportens framtid.
 2. Valberedningens ordförande deltar på styrelsemöte och förbundsutvecklingsträffar i syfte att följa styrelsen arbete.
 3. Arbetet utgår från Svenska Roddförbundets Strategi 2025 och Utvecklingsmodell (läs mer Klicka här) samt andra styrande dokument. Vi har även intervjuat avgående ledamöter för att skapa oss en bild av styrelsen funktion och behov framöver.
 4. Valberedningen intervjuar avgående ledamöter samt ordförande för att inventera behov för den framtida styrelsen.
 5. Föreningar och RDF nominerar kandidater till styrelsen. Vi har i år lagt in en första deadline för nominering den 2021-11-08. Syftet med detta är att vi i valberedningen ska kunna fortsätta och hålla tempo i vår process. Men vi vill vara tydliga med att den stadgestyrda deadlinen är oförändrad där ni har fram till 2022-01-15 att avge förslag. Följande poster är valbara:
  1. Ordförande (Mats Almlöw) ställer ej upp för omval. *
  2. Tre ledamöter har genomfört sina mandatperioder och samtliga har sagt att de ställer upp för återval för att fortsätta sitt arbete i styrelsen (Frida Svensson, Anders Joelsson, Kenneth Alfelt). Dessa poster är val på två år. *
  3. En ledamot kliver efter ett år av sin mandatperiod (Charlotte van der Vlist). Denna post ska tillsättas på ett år genom ett så kallat återval. *
  4. Revisorer väljs på ett år och dessa tillsätts årligen. Revisorposterna är fördelade på en lekmannarevisor vars uppgift är att följa upp förvaltningen av förbundet och en suppleant till denne. *
 • Eli Zlotnik är vald till lekmannarevisor och ställer upp för återval.
 • Mats Jangefors är revisorssuppleant och ställer upp för återval.
  1. Valberedning väljer årsmötet och detta hanterar ej valberedningen.

*Dessa poster är öppna för kandidatnomineringar

Se valberedningen som ett stöd i detta arbete där vi kan svara på frågor och utgöra ett ”bollplank” till er. 

 1. När kandidatnomineringar kommer in till valberedningen så är det vår uppgift att bedöma dessa och ta fram kandidater för intervjuer. Därefter så selekteras de kandidater ut som vi bedömer att på bästa sätt kunna ingå i styrelsen och verka för Svenska Roddförbundet. I denna process så har vi ett antal urvalskriterier för att matcha en styrelse som kan fungera utifrån uppdraget. Saknas det kandidater eller kompetens hos inkomna förslag så arbetar valberedningen aktivt med att ta fram personer för respektive val.
 2. Valberedningen skall senast två veckor före förbundsmötet skriftligen delge röstberättigade organisationer (IF och RDF) sitt förslag beträffande varje val samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.
 3. Därefter genomför förbundsmötet där valberedningen delger sitt förslag.

Sammanställning på posterna som skall väljas

Ordförande

Namn

Invald

Kommentar

Mats Almlöw

2021

Avböjer omval

 

Ledamöter

Namn

Invald

Kommentar

Ansvarsområden

Frida Svensson

2020

Återval 2 år

Internationellt arbete och tävling

Anders Joelsson

2020

Återval 2 år

Kassör och vice ordförande

Kenneth Alfelt

2020

Återval 2 år

Regatta och Marknad

Charlotte Van der Vlist

2021

Fyllnadsval 1 år

Kommunikation

 

Revisorer

Namn

Invald

Kommentar

Eli Zlotnik

2021

Återval 1 år

Mats Jangefors

2021

Återval 1 år

 

 

Vid nominering använder ni bilaga 1. som underlag. I bilaga 2. kan ni se hur styrelsen är konstituerad och vilka ansvarsområden de har. I bilaga 2. så kan ni läsa stadgarna för SR:s valberedning som vi följer.

Valberedningens kontaktuppgifter:

Per H Lundberg This is a mailto link 070-493 22 46

Karin Nordenfelt This is a mailto link 0705–207171

Tryggve Risfelt This is a mailto link 070-31658 00

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Per H Lundberg (ordförande)

Karin Nordenfelt (ledamot)

Tryggve Risfelt (ledamot)

 

 

Bilaga 1.

Checklista för kandidat till förtroendeuppdrag i SR-styrelse

 • Kandidaten nomineras av (förslagsställare IF el. RDF)
 • Kontaktuppgifter:
 • Kontaktperson
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefon
 • Ange vilken post kandidaten föreslås till
 • Namn och kontaktuppgifter:
 • Namn (bifoga gärna bild på kandidaten)
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefon
 • Ålder
 • Sysselsättning
 • Utbildning
 • Medlem i namngiven SR-förening (krav för valbarhet)
 • Antal år som föreningsledare
 • Eventuella styrelseuppdrag, inkl. antal år
 • Idrottsledarutbildning
 • Erfarenhet från offentlig verksamhet
 • Erfarenhet från näringsliv
 • Erfarenhet från utbildning/folkbildning
 • Tillgänglig tid för uppdraget (tim./vecka)
 • Intresse för uppdraget (motiv)

(Obs! att föreslagen kandidat ska vara tillfrågad att acceptera uppdraget).

 

Bilaga 2.

 

3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen består av ordföranden och två övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara jämnt fördelat mellan könen. En av de övriga ledamöterna kan vara ledamot av förbundsstyrelsen. Ledamot av förbundsstyrelsen som står på omval är inte valbar.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller två övriga ledamöter så bestämmer. Valberedningen är beslutför när samtliga kallats och minst två ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

2 § Åligganden

Valberedningen skall senast den 1 november tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för kommande mandatperiod.

Senast den 1 december skall valberedningen meddela röstberättigade organisationer vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval, samt begära förslag på kandidater för valen under punkterna 11–13 i 2 kap. 5 §.

Senast två veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11–13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet

Röstberättigade organisationer får senast 15 januari till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11–13 punkterna.

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 11–13 punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

Skribent: Tobias Wallerius
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Roddförbundet
Box 549
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996435, 086996439
E-post: This is a mailto link